Return to นวัตกรรมการสอน

ภาษาอังกฤษ

ผู้ชม :9494

คำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกสาระ

รวมคำศพทภาษาองกฤษ ป.1 รวมคำศพทภาษาองกฤษ ป.2 รวมคำศพทภาษ …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ผู้ชม :928 …

คู่มือการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย : การอ่านออกเสียง Phonics

คู่มือการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย : การ …

แบบฝึกการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ

แบบฝึกการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ หลักการอ่านภาษาอังกฤษ ผู้ …