Return to นวัตกรรมการสอน

ปฐมวัย

ผู้ชม :10992

ความพร้อมด้านการอ่านและการเขียน

คำชี้แจง-การประเมินความพร้อมด้านการอ่านและการเขียน-ชั้น …

แบบฝึกหัดอนุบาล จากโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย

แบบฝึกคัดลายมือพยัญชนะไทยแบบหัวเหลี่ยม แบบฝึกคัดลายมือ …

แบบฝึกหัดอนุบาล แจกฟรี!!!! มากกว่า 100 ชุด โหลดกันเลย

แบบฝึกขีดเขียน เตรียมความพร้อม ลากเส้นตามรอยประ1 ลากเส้ …