Return to ผลการประเมินคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพปี 2553

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ.
รายงานระดับโรงเรียน
รายงานระดับบุคคล

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา_ปรนัย
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา_อัตนัย
รายงานระดับโรงเรียน_ปรนัย
รายงานระดับโรงเรียน_อัตนัย
รายงานระดับบุคคล_ปรนัย
รายงานระดับบุคคล_อัตนัย

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานระดับโรงเรียน
รายงานระดับบุคคล

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา_ปรนัย
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา_อัตนัย
รายงานระดับโรงเรียน_ปรนัย
รายงานระดับโรงเรียน_อัตนัย
รายงานระดับบุคคล_ปรนัย
รายงานระดับบุคคล_อัตนัย

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553
รายงานรวมโรงเรียน
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ.
รายงานระดับเขตพื้นที่
รายงานระดับโรงเรียน
รายงานระดับบุคคล

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับศูนย์สอบ
ระดับเครือข่ายเมืองสตูล 1
ระดับเครือข่ายเมืองสตูล 2
ระดับเครือข่ายควนโดน
ระดับเครือข่ายควนกาหลง
ระดับเครือข่ายท่าแพ
ระดับเครือข่ายทุ่งหว้า
ระดับเครือข่ายมะนัง
ระดับเครือข่ายละงู 1
ระดับเครือข่ายละงู 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับศูนย์สอบ
ระดับเครือข่ายเมืองสตูล 1
ระดับเครือข่ายเมืองสตูล 2
ระดับเครือข่ายควนโดน
ระดับเครือข่ายควนกาหลง
ระดับเครือข่ายท่าแพ
ระดับเครือข่ายทุ่งหว้า
ระดับเครือข่ายมะนัง
ระดับเครือข่ายละงู 1
ระดับเครือข่ายละงู 2

 

ผู้ชม :17596