Return to ผลการประเมินคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2554

 

ผู้ชม :17343

ผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2554 รวม 6 วิชา เรียงจากมากไปหาน้อย

ผลรวมป.3ปี54เรียงลำดับแยกรายเครือข่าย ผู้ชม :13221

รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 (เด็กปกติ)

รายงานรวมโรงเรียน(ชาย) รายงานรวมโรงเรียน(หญิง) รายงานรว …

รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 (เด็กพิเศษ)

รายงานรวมโรงเรียน(การเขียน) รายงานรวมโรงเรียน(การเรียนร …

รายงานผลการสอบภาคปรนัยของนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 (ปรนัย)

ผลปรนัยป.3ปี2554ระดับจังหวัด ผลปรนัยป.3ปี2554รายบุคคล ผ …

รายงานผลการสอบภาคปรนัยของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ปรนัย)

ระดับจังหวัด รายโรงเรียน รายบุคคล รายงานรวมโรงเรียน ผู้ …