Return to ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2556

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หมายเหตุ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ทุกสาระ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ (LAS) ปีการศึกษา 2556 รายบุคคล (เด็กปกติ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556

 


 

ผู้ชม :8869