Return to English

eng Hour

วิดีโอสอน Phonics สำหรับชั้น ป.1 และ ป.2 โดยครูต่างชาติและครูไทย จากมหาวิทยาลัยมหิดล ความยาว 40 นาที เหมาะสำหรับโรงเรียนที่ขาดครูหรือมีครูไม่ตรงเอกสาขาการสอนภาษาอังกฤษ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐาน การเรียนรู้ ต1.1 และ ต1.2 พร้อมแผนการสอนสําหรับครูเพื่อเตรียมการสอนล่วงหน้ามี วีดีโอทั้งหมด 80 ตอนตอนที่ 1-40 สําหรับชั้น ป.1 และ ป.2 ตอนที่ 41-80 สําหรับชั้น ป.2 วีดีโอ ตอนใหม่ ๆ เผยแพร่ทุกวันศุกร์

  

1. Review A-Z Phonics Song

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เน้นให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียน โดยสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัวอักษรทั้ง 26 ตัว และเสียงสระ รวมทั้งสิ้น 42 เสียง โดยการใช้หลัก phonics ในรายการตอน Review A-Z & Phonics Song เด็ก ๆ จะได้ทบทวนตัวอักษรทั้ง 26 ตัวของภาษาอังกฤษ และรู้จักเสียงของตัวอักษรทั้งหมดผ่านเกมและเพลง พร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ

 

คำแนะนำในการใช้วิดีโอประกอบการสอน
เตรียมการสอน

    ครูควรศึกษาแผนการสอนที่แนบมาเพื่อเตรียมการสอนล่วงหน้า โดยดูวิดีโออย่างน้อย 1ครั้งควบคู่ไปด้วย ฝึกออกเสียงเพื่อช่วยชี้แนะนักเรียนในชั่วโมงเรียน พิมพ์เอกสาร ประกอบการสอนและเตรียมอุปกรณ์การสอนให้พร้อม ครูสามารถดาวน์โหลดภาพคําศัพท์ แล้วนําไปติดในห้องเรียนเพื่อสร้างภาพแวดล้อม ที่ดี และ/หรือให้นักเรียนนํากลับไปทบทวนที่บ้านพร้อมชมวิดีโอซ้ำไปด้วย

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ : ดาวน์โหลด

คำศัพท์ : ดาวน์โหลด

ผู้ชม :4536