อบรม PISA

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

  1. กรอกรายชื่อสมาชิกกลุ่มและตรวจสอบการส่งงาน:  การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)

2. ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อ

 

กลุ่มที่ยังไม่กรอกรายชื่อสมาชิก ได้แก่ กลุ่มที่ 14, 22, 30

กลุ่มที่ยังไม่ส่งงานชิ้นที่ 1 ได้แก่  14, 22, 30

ส่งชิ้นงานมาที่ napadon@gmail.com

ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มตอบแบบสอบถามความคิดเห็นการฝึกอบรม

ผู้ชม :87504