เกียรติบัตร

วุฒิบัตรอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 7 กันยายน 2565

รับวุฒิบัตรที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) ขึ้น เพื่อแก้ปัญหานักเรียนเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss) โดยส่งผลกระทบต่อการอ่าน การเขียน ทำให้มีนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนเพิ่มขึ้น โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

คลิ๊กรับวุฒิบัตร

วุฒิบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนในห้องเรียนรวม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรวม และสามารถบูรณาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวมให้แก่นักเรียนในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  ผู้ที่สามารถทำคะแนนเกิน 70% สามารถรับวุฒิบัตรรายชื่อรับวุฒิบัตรการสอนในห้องเรียนรวมคล๊กรับวุฒิบัตร
วุฒิบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ระหว่าง วันที่   ๖ – ๗   กันยายน  ๒๕๖๒

วุฒิบัตรผลิตสื่อแจกลูกสะกดคำ

วุฒิบัตรการประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่า่งวันที่ 14 สิงหาคม 2562

วุฒิบัตรการจัดการขยะ

วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสี่ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

เกียรติบัตร

วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาประเทศ Unplugged Programming, ICT & DL ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

วุฒิบัตรวิทยาการคำนวณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างวันที่   ๖ – ๗   กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล  อ.เมืองสตูล  จ.สตูล

วุฒิบัตรครูเข้าร่วมการฝึกอบรม

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒  ระดับเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สพป.สตูล วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๑  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธารของรัชการที่ ๙  และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ ๑๐  ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก  และความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย  และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย  ในวันที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๑  บัดนี้การดำเนินการแข่งขันทักะภาษาไทย ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถรับเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กิจกรรมคัดลายมือ ป.๑-ป.๓
กิจกรรมการคัดลายมือ ป.๔-ป.๖ 
กิจกรรมคัดลายมือ ม.๑-ม.๓
กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ป.๑-ป.๓
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ป.๔-ป.๖
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ม.๑-ม.๓
กิจกรรมการเขียนย่อความ ป.๔-ป.๖
กิจกรรมย่อความ ม.๑-ม.๓
กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์กลอนสี่ ป.๔-ป.๖
กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ ม.๑-ม.๓

 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ระหว่างวันที่  ๒ – ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมสตารินทร์  รีสอร์ท   อ.เมืองสตูล  จ.สตูล

คลิกรับวุฒิบัตรที่นี่

 วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓” ณ วิทยาลัยชุมชน อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   คลิกรับวุฒิบัตรที่นี่ หรือ คลิกรับวุฒิบัตรที่นี่

 

 วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ณ วิทยาลัยชุมชน อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล สำหรับครูที่ส่งงานครบทุกชิ้นงานแล้วให้ คลิกรับวุฒิบัตรที่นี่ ได้เลยครับ หมดเขตรับชิ้นงานวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

นายนภดล ยิ่งยงสกุล // นายอับดลรอหมาน ปะดูกา // นางสาวซูฮายนี ตีเงาะ // นางสุภาวดี แก้วเนื้ออ่อน // นางสาววรรณา ปิยะตู // ว่าที่ ร.ต.หญิงฮาบีบ๊ะ โต๊ะป๊ะ // นางสาวกรรณิการ์ เสือแสง  // นางกัญญภา วงค์สุวรรณ

วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร “การอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชน อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล
 เกียรติบัตรแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับเขตพื้นที่ สพป.สตูล วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

   เกียรติบัตรแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นที่ สพป.สตูล วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

 ประกาศผลการแข่งขันภาษาไทย
นักเรียน
ครูผู้ฝึกซ้อม
กรรมการและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เรียงความครู
 cerโรงเรียนคุณธรรม60
เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม
 Picture1 อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
เมืองสตูล 1
เมืองสตูล 2
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
ละงู 1
ละงู 2
 

Picture3
อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

เมืองสตูล 1
เมืองสตูล 2
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
ละงู 1
ละงู 2
 

Picture4
อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เมืองสตูล 1
เมืองสตูล 2
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
ละงู 1
ละงู 2
 

Picture1
โครงการพัฒนาการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องอาหารสตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
เกียรติบัตรอบรมภาษาไทย
 

Picture2
อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
วุฒิบัตรรุ่นที่ 1
วุฒิบัตรรุ่นที่ 2
วุฒิบัตรรุ่นที่ 3
วุฒิบัตรรุ่นที่ 4
 

Picture5
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอนอ่านออกเขียนได้”

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร

 

 

 

ผู้ชม :26615