Return to ปีการศึกษา 2560

๘. ศูนย์เครือข่ายบาราเกต

แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แบบติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
บ้านท่าน้ำเค็มใต้
บ้านปลักหว้า
บ้านแป-ระใต้
บ้านไร่
บ้านวังปริง
บ้านสายควน
อนุบาลท่าแพ

ผู้ชม :8213