Return to ปีการศึกษา 2560

๑๔. ศูนย์เครือข่ายปากน้ำแหลมสน

แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

บ้านกาแบง

แบบติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
บ้านเกาะบูโหลน
บ้านบ่อเจ็ดลูก
บ้านบุโบย
บ้านปากบารา
บ้านสนกลาง
เพียงหลวง ๔

ผู้ชม :8785