Return to ปีการศึกษา 2560

๙. ศูนย์เครือข่ายไผ่สีทอง

แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แบบติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
บ้านคลองสองปาก
บ้านควนเก
บ้านทางยาง
บ้านทุ่งริ้น
บ้านแป-ระเหนือ
บ้านสวนเทศ
บ้านสาคร
บ้านสาครเหนือ
สมาคมเลขานุการสตรี 3

ผู้ชม :8405