แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ 2551

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โครงการธนาคารข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551

เมื่อท่านนำไปใช้ทดสอบนักเรียนขอความกรุณาส่งกระดาษคำตอบของนักเรียนทุกคนที่ท่านนำไปใช้ทดสอบ  มายังกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล (กลุ่มงานวัดผล และประเมินผลการศึกษา) เพื่อนำไปวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบต่อไป  จะขอบคุณอย่างยิ่ง

คณะพัฒนาแบบทดสอบ

สาระที่  1 จำนวนและการดำเนินการ

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 1

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 2

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 3

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 4

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 5

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 6

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 7

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 8

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 9

สาระที่ 2  การวัด

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 10

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 11

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 12

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 13

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 14

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 15

สาระที่ 3  เรขาคณิต

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 16

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 17

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 18

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 19

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 20

สาระที่ 4  พีชคณิต

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 21

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 22

สาระที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 23

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 24

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 25

สาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 26

 

ผู้ชม :211962