การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 261 คน มีห้องสอบ จำนวน  20 ห้องสอบ  แบ่งสนามสอบเป็น 8 สนามสอบ ได้แก่

  1. สนามสอบ นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 (2 ห้องสอบ)
  2. สนามสอบ อนุบาลควนโดน (1 ห้องสอบ)
  3. สนามสอบ อนุบาลมะนัง (1 ห้องสอบ)
  4. สนามสอบ อนุบาลเมืองสตูล (7 ห้องสอบ)
  5. สนามสอบ บ้านดาหลำ (5 ห้องสอบ)
  6. สนามสอบ บ้านตำมะลังเหนือ (2 ห้องสอบ)
  7. สนามสอบ บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (1 ห้องสอบ)
  8. สนามสอบ บ้านตันหยงอุมา (1 ห้องสอบ)

ในการนี้คณะทำงานดำเนินการจัดสอบ ฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เต็มความสามารถ ปฏิบัติงานสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :202