ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการสนับสนุนและบริจาคหนังสือจากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด

16 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการสนับสนุนและบริจาคหนังสือจากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 21 ประจำปี 2564 ภายใต้สโลแกน “30 ปี นานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึง “ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและบอกต่อ (Read & Share) เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้” บริษัทฯ จึงสนับสนุนและบริจาคหนังสือให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่ละ 10 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท คิดเป็นมูลค่า  50,000 บาท  

ผู้ชม :154