ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  เพื่อให้การดำเนินการทดสอบฯ RT และ NT เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีกำหนดจัดการประเมินดังนี้

วันที่ 1 มีนาคม 2565  :  ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  ชั้น ป.1   ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ     ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

วันที่ 3 มีนาคม 2565 :  ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  ชั้น ป.1   ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนที่สมัครใจ     ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

วันที่ 15 มีนาคม 2565 : ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

วันที่ 17 มีนาคม 2565 : ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนที่สมัครใจ  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :289