ประชุมชี้แจงการอบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงการอบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ผ่านการประชุมออนไลน์ ซึ่งมีนางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา เป็นศึกษานิเทศก์แกนนำ และนางสาวยาวาเรียะ หลงหัน เป็นครูแกนนำ มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และครูที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน ซึ่งครูที่เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าอบรมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และนำไปขยายผลให้นักเรียนอย่างน้อยจำนวน 25 คน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :192