ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนสมัครใจ

วันที่ 3 มีนาคม 2565   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับโรงเรียนที่สมัครใจ  ซึ่งโรงเรียนที่สมัครใจที่อยู่ในสังกัด สพป.สตูล มีทั้งสิ้น 102 โรง   ทั้งนี้ ดำเนินการประเมินฯ ตั้งแต่เวลา  09.00 – 15.00 น.

 

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ผู้ชม :336