ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ zoom cloud meeting โดยวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการนิเทศการศึกษา ประสานแผนการดำเนินงานของสำนักในส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านนิเทศการศึกษา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :184