ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. งานวัดและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด-การศึกษา ได้จัดประชุมคณะทำงานและทีมวิทยากรเพื่อวางแผนเตรียมการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On line ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :177