มอบหนังสือจากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล และนายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มอบหนังสือจากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้สโลแกน “๓๐ ปี นานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active  Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึง “ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและบอกต่อ (Read & Share) เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้” ซึ่งมีจำนวน  ๑๐ โรงเรียน ดังนี้  ๑) โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ ๒) โรงเรียนบ้านหาญ ๓) โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ๔) โรงเรียนบ้านห้วยไทร ๕) โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ๖) โรงเรียนบ้านทุ่งริ้น ๗) โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๑ ๘) โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ๙) โรงเรียนบ้านเนินสูง ๑๐) โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :164