การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสำหรับโรงเรียนนำร่องการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…ระดับประถมศึกษา ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 17 – 20 มีนาคม 2565 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสำหรับโรงเรียนนำร่องการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…ระดับประถมศึกษา ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสตูล โรงเรียนบ้านเขาจีน โรงเรียนวัดหน้าเมือง โรงเรียนบ้านทางงอ โรงเรียนบ้านควนเก โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 โรงเรียนบ้านโกตา โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก โรงเรียนอนุบาลมะนัง โรงเรียนบ้านมะหงัง และโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ผู้ชม :144