เมษายน 2022 archive

เผยแพร่รายงานถอดบทรู้ ดูบทเรียน สู่วิถีนวัตกรรม “ครูนวัตกร” สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

รายงานถอดบทรู้ ดูบทเรียน สู่วิถีนวัตกรรม “ครูนวัต …

Continue reading

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อส่งเสริม ทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน

ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนากิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ “ครัวโร …

Continue reading

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา

ชื่อผลงาน  :  การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ …

Continue reading

ประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมฯ

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.  นายนภดล ยิ่งยงสกุล …

Continue reading

Continue reading

ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.  นางสาวศุจิรัตน์ ไชย …

Continue reading

Continue reading