เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา

ชื่อผลงาน  :  การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา

ชื่อผู้ขอเผยแพร่  :   นางชไมพร ใจสุขเจริญ

หน่วยงาน  :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

>> ดาวโหลดหลักสูตรการฝึกอบรม <<

>> ดาวโหลดคู่มือ<<

 

 

ผู้ชม :132