เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อส่งเสริม ทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน

ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนากิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อส่งเสริม ทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน

ผู้วิจัย  :  อรอุมา ทองนาค

ปีการศึกษา  :  2562

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนากิจกรรมตามแนวพระราชด าริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมตามแนวพระราชด าริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 3) เพื่อทดลองใช้กิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมตามแนวพระราชด าริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความต้องการ แบบบันทึกการสนทนากลุ่มและประเด็นการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินทักษะอาชีพ การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนากิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” พบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการให้โรงเรียนมีการพัฒนากิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน อยู่ในระดับมาก และจากการสอบถามความต้องการของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความต้องการให้มีการพัฒนากิจกรรมตามแนวพระราชด าริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนต้องการเรียนรู้กิจกรรมการปลูกพืชสวนครัว ในระดับมากที่สุด และต้องการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่/ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน และนักเรียนต้องการให้ครูผู้สอน มีกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง
2. ผลการพัฒนากิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหินจากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า การจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อส่งเสริม
ทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน มีองค์ประกอบหลัก คือ  1) หลักการ   2) เป้าหมาย  3) กระบวนการจัดกิจกรรม   4) เงื่อนไขการขยายผล และ   5) ปัจจัยความส าเร็จ มีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
3. ผลการทดลองใช้กิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ พบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน มีการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยรวมในระดับดีมากเรียงลำดับ ดังนี้ ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการทำงานภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ และทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
4. ผลการประเมินการจัดกิจกรรม พบว่าครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

ผู้ชม :160