เผยแพร่รายงานถอดบทรู้ ดูบทเรียน สู่วิถีนวัตกรรม “ครูนวัตกร” สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

รายงานถอดบทรู้ ดูบทเรียน สู่วิถีนวัตกรรม “ครูนวัตกร”

สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ โครงการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา ครูนวัตกร ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑) กลุ่มการศึกษาปฐมวัย >> ดาวน์โหลด

๒) กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  >>ดาวน์โหลด

๓) กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ >> ดาวน์โหลด

 

# กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :234