ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference)


วันที่ 9 พ.ค. 65 (09.00 น.)
นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย น.ส.ศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วย
นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบคัดกรองและส่งต่อเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้คัดกรองความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาของนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ผู้ชม :202