ลงพื้นที่เพื่อทราบสภาพปัจจุบันปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เน้นการยกระดับและส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายอำนวยสีนาค รอง ผอ.สพป.สตูล นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการและ ว่าที่ ร.ต.หญิง ปิยะวรรณ ศรีคงแก้ว นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่เพื่อทราบสภาพปัจจุบันปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เน้นการยกระดับและส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย มีประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสนับสนุนการศึกษา 2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ และพัฒนาการเรียนรู้ 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี และมีสุข

1. ด้านสนับสนุนการศึกษา

2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ และพัฒนาการเรียนรู้

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี และมีสุข

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>>

ผู้ชม :136