ประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย


วันที่ 6 มิ.ย.65 (13.00 น.) ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล  นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย น.ส.ศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีวินัย คุณธรรม และค่านิยมที่ดีด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ. ประธานการประชุมฯ ผ่าน obectv tv

ผู้ชม :72