ประชุมคณะติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  สพป.สตูล จัดประชุมคณะติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์  ในการเตรียมรับการประเมิน ศรร. ณ โรงเรียนบ้านไร่ ในวันที่ ๑๕ และ ๒๙ มิถุนายน ๖๕ โดยมี นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ และนายอำนวย สีนาค รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในการเตรียมการของคณะติดตาม เพื่อให้กำลังใจ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน แก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :45