ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

 วันที่ 13 มิถุนายน 2565   นายประหยัด สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕   ทั้งนี้มีกำหนดประชุมจัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ , ๑๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

๑)  เพื่อนิเทศ ติดตาม การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

๒)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่ดำเนินการจัดการศึกษาเรียนรวม พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

เป้าหมายของผู้เข้าร่วม เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดการเรียนรวมในสถานศึกษา ทั้ง ๑๕๙ โรงเรียน  โรงเรียนละ  ๑ คน แบ่งผู้เข้าร่วมเข้ารับการนิเทศเป็น ๓ รุ่น  คือ

>> รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕   จำนวน  ๕๓  คน  ประกอบด้วย ครูจากเครือข่ายสันหลังมังกร/เครือข่ายเมืองสตูล/ เครือข่ายพญาบังสา/เครือข่ายชัยพัฒน์/และเครือข่ายควนโดน

>>รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  จำนวน  ๕๓  คน  ประกอบด้วย ครูจากเครือข่ายดอกกาหลง/ เครือข่ายทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ /เครือข่ายบาราเกต/ เครือข่ายชัยไผ่สีทอง/เครือข่ายมะนัง

>>รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  จำนวน  ๕๓  คน ประกอบด้วย  ครูจากเครือข่ายทุ่งหว้าอันดามัน/เครือข่ายสุไหงอุเปสเตโกดอน/เครือข่ายภูผาวารี/เครือข่ายปากน้ำแหลมสน/เครือข่ายเสมากำแพง/และเครือข่ายละงู

ทั้งนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  โดยการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)   ซึ่ง Coaching and Mentoring จะให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยง เพื่อสอนงานให้กับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความชำนาญและประสบการณ์  ในงานจัดการเรียนรวม ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  บุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ทางการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยาโรงเรียน สพป.สตูล และนักวิชาการ สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ผู้ชม :151