ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565  นายอำนวย สีนาค รอง ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อสื่อสารสร้างความชัดเจน และสร้างความเข้าใจการนำโครงการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน โดยมีเนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดประเมินผลสู่สมรรถนะของผู้เรียน และเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบการถ่ายทอดสด OBEC Channel

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>>

 

ผู้ชม :61