อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย “กิจกรรมการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

     วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย “กิจกรรมการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย” สำหรับครูปฐมวัย ออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.) เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

2.) เพื่อประเมินโครงงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในการขอรับตราพระราชทาน

ทั้งนี้เป็นการนำแนวคิดพื้นฐานและหลักการของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>>

 

ผู้ชม :45