ประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

วันที่ 1 สิงหาคม 2565   นายประหยัด สุขขี  ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล  วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนดิจิทัลแฟลตฟอร์ม OBEC Content Center  โดยมี นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล แจ้งแนวทางการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และมีนายซัครียา หมาดบากา  ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล แนะแนวทางการสร้างสื่อและการนำสื่อ (OBEC Content Center) เข้าสู่ระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 

ผู้ชม :62