การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI)

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565  นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI)  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนในโรงเรียน จำนวน 7 โรง ได้แก่ รร.บ้านนาแค  รร.บ้านทุ่งมะปรัง  รร.นิคมซอย 10  รร.บ้านสวนเทศ  รร.บ้านคีรีวง  รร.บ้านปากปิง  และ รร.บ้านผังปาล์ม 4  โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนมีความพร้อมในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ตลอดจนปรับลดจำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :36