ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย น.ส.ศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล  เพื่อวางแผนการดำเนินงาน การจัดประชุมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 นี้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประสบความสำเร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :49