ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 นางสาวศุภวัลย์ ชูมี  ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษาของแนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

# กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :35