อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 (09.00 น.) นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โดยมีน.ส.ศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (Hands – on) ตามปรัชญาการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกัน (Co – Construction) และการรู้คิด (Meta – Cognition) และพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา ได้ฝึกการสังเกตุ รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ด้วยวัฎจักรการสืบเสาะ โดยมีครูเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมเป้าหมายของผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน 20 โรง โรงละ 1 คน ณ ห้องประชุมกันเกรา สพป.สตูล

ผู้ชม :57