ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต ๑ สงขลา เขต ๒ และสงขลา เขต ๓

นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต ๑ สงขลา เขต ๒ และสงขลา เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ในการ “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” การดำเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างนักเรียนที่ดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารที่ดีให้โรงเรียน และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :29