นิเทศเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่อง เรื่อง การฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI)

วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้มอบหมายนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน ปะดูกา และนางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล นิเทศเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่อง เรื่อง การฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง โดยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนิคมซอย ๑๐ และโรงเรียนบ้านนาแค เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

 

 

ผู้ชม :44