ประชุมเชิงปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูล นายประหยัด สุขขี ผอ สพป.สตูล มอบหมายนายอภิปราย โสภายิ่ง รอง.ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม 1.เพื่อทบทวนความเป็นมาและความสำคัญของโครงกานโรงเรียนสุจริต สพฐ.
2.ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ
3.เพื่อถอดบทเรียนกิจกรรมโรงเรียนสุจริตที่มีการปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ปัจจุบันสู่การพัฒนานวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริการรักษาการและครูผู้รับผิดของโครงการโรงเรียนสุจริตรุ่นที่2(อำเภอเมืองสตูล ควนกาหลงและท่าแพ) รวม 150คน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริตทั้งระบบเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ5 ประการของโรงเรียนสุจริตและปฎิญาโรงเรียนสุจริตตอบโจทย์ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี

 

ผู้ชม :37