ประชุมเชิงปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์จังหวัดสตูล นายประหยัด สุขขี ผอ สพป.สตูล มอบหมายนายอำนวย สีนาค รอง.ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม 1.เพื่อทบทวนความเป็นมาและความสำคัญของโครงกานโรงเรียนสุจริต สพฐ.
2.ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ
3.เพื่อถอดบทเรียนกิจกรรมโรงเรียนสุจริตที่มีการปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ปัจจุบันสู่การพัฒนานวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริการรักษาการและครูผู้รับผิดของโครงการโรงเรียนสุจริตรุ่นที่1(อำเภอละงู ทุ่งหว้า มะนัง และควนโดน) รวม 168คน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริตทั้งระบบเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ5 ประการของโรงเรียนสุจริตและปฎิญาโรงเรียนสุจริตตอบโจทย์ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี

ผู้ชม :34