ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 (08.30 น.) นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับฟังการชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนางานนิเทศ เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ติดตามผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิเทศการศึกษา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :34