ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

             วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 (13.30 น.) นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย น.ส.ศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการคัดเลือกสถานศึกษาฯ โดยมีนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา    ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา รางวัล IOA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกแห่ง เป็นสถานศึกษาต้นแบบและแกนนำด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้คำแนะนำช่วยเหลือสถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัด และสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและเพื่อพัฒนาคลังสารสนเทศด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :92