ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน (ออนไลน์)

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน  โดยมี นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล   นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และนางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมดังกล่าว โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านห้องประชุมออนไลน์ สพป.สตูล และถ่ายทอดสดทางเพจเฟสบุ๊ค ครู สพป.สตูล  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้จากการศึกษาวิจัย และนำผลการวิจัยขยายผลลงสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงเรียน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ นำสื่อเทคโนโลยี

 

 

ผู้ชม :119