ประชุมชี้แจงการเห็นชอบกรอบหลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ 16 สิงหาคม 2565  เวลา 15.00 น.  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ร่วมประชุมชี้แจงการเห็นชอบกรอบหลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Zoom Cloud Meetings) จากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเห็นชอบกรอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :97