งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 -31 สิงหาคม 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความสามารถ และแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการ การแสดง และด้านวิชาชีพ

สำหรับ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้กำหนดหน่วยแข่งขันไว้จำนวน 5 หน่วย ดังนี้

1. หน่วยแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองขุด ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ และปฐมวัย

2. หน่วยแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย

3. หน่วยแข่งขันโรงเรียนบ้านควน ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์

4. หน่วยแข่งขันโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

5. หน่วยแข่งขันโรงเรียนสตูลวิทยา ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ยังเป็นการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถ ไปเป็นตัวแทนจังหวัดสตูลในการเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส ต่อไปอีกด้วย

 

ผู้ชม :193