อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

                  วันที่ 3 กันยายน 2565 นายอำนวย สีนาค รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล โดยมีวัตถุ  ประสงค์ ดังนี้   1.) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการขั้นตอนการดำเนินการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)    2.) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เตรียมความพร้อมในด้านการถอดบทเรียนให้มีความสอดคล้องกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เป้าหมายการอบรมในครั้งนี้ คือครูโรงเรียนที่ผ่านการคัดกรองเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๕คน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :59