ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการประเมิน RT, NT และ O-NET ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 (09.00 น.) ณ ห้อง Live Stream ชั้น 1 สพป.สตูล นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)    และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กลุ่มเป้าหมาย คือผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในสังกัด สพป.สตูล จำนวน 159 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ได้รับทราบแนวทางในการนำผลการทดสอบซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศจาก ในระบบรายงานผลไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนทั้งรายบุคคลและภาพรวมของสถานศึกษา 2. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการจัด   การเรียนรู้ นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล รวมถึงปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค ครูสพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :88