อับดลรอหมาน ปะดูกา

Author's posts

วุฒิบัตรการสอนในห้องเรียนรวม

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนิ …

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดก …

Continue reading

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Google workspace for Education

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ …

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการสนับสนุนและบริจาคหนังสือจากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด

16 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกา …

Continue reading

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล …

Continue reading

ประกาศผลการประเมินยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินโครงก …

Continue reading

วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.๑

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต …

Continue reading

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนิน …

Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้ดำเนินโครงกา …

Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดอบรม …

Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยระดับปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เกียรติบัตร-วิทยากร-ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร …

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้จัดก …

Continue reading