ฉันณภสินธิ์ คงประสิทธิ์

Author's posts

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการก …

Continue reading

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนสมัครใจ

วันที่ 3 มีนาคม 2565   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ …

Continue reading

Continue reading

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก

ชื่อเรื่อง     การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวค …

Continue reading

ประชุมชี้แจงการอบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่กา …

Continue reading

Continue reading

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่กา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดลำดับความพร้อมของสถานศึกษาพอเพียง คัดกรองเพื่อประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป …

Continue reading

Continue reading

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลำ โดยใช้ CIPPIEST Model

ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อน …

Continue reading

Continue reading

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้ PAKAE Model เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน บุคลากรและสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน

ชื่อเรื่อง     การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้ PAKAE Mode …

Continue reading

Continue reading

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2562

ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดย …

Continue reading

Continue reading