ฉันณภสินธิ์ คงประสิทธิ์

Author's posts

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

             วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 (13.30 น.) นา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา  09.00 น.  นายนภดล ยิ่งยงสก …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูลจั …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 (08.30 น.) นายนภดล ยิ่งยงสกุ …

Continue reading

นิเทศเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่อง เรื่อง การฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI)

วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวย …

Continue reading

Continue reading

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI)

  วันที่ 2 สิงหาคม 2565  นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ …

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 นางสาวศุภวัลย์ ช …

Continue reading

ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบห …

Continue reading

Continue reading

ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต ๑ สงขลา เขต ๒ และสงขลา เขต ๓

นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประเมินคุณภ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.  นายป …

Continue reading

Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 (09.00 น.) นายประหยัด สุขขี ผอ.สพ …

Continue reading

Continue reading